Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Забезпечення якості освіти

З метою забезпечення якості вищої освіти відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, в університеті розроблена, затверджена Вченою радою університету (протокол № 7 від 16 вересня 2020 року) та введена в дію наказом ХНУРЕ від 16.09.2020 № 325 “Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки”.

Для ефективного здійснення університетом заходів, пов’язаних із системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, принципів та процедур забезпечення якості освітньої діяльності, оперативного моніторингу та вирішення питань із забезпечення якості, в університеті рішенням Вченої ради університету (протокол № 5 від 02.07.2020) створено постійно діючий дорадчий орган – Рада університету із забезпечення якості освітньої діяльності.