Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

СІ

Освітня програма “Системна інженерія ”

спеціальності спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Освітня компонента

Силабус

Обовязкові  компоненти

 Українське фахове мовленняСилабус УФМ
 Іноземна моваСилабус ІМ
 ФілософіяСилабус Філ
 Основи праваСилабус ОП
 Вища математикаСилабус ВМ
 ФізикаСилабус Фіз
 Безпека життєдіяльностіСилабус БЖД
 Економіка і бізнесСилабус ЕіБ
 ПрограмуванняСилабус ПРО
 Теорія ймовірностей та математична статистикаСилабус ТЙМС
 МетрологіяСилабус МЕТР
 Вступ до фаху АКІТСилабус ВФАКІТ
 Електроніка та мікропроцесорна технікаСилабус ЕтМТ
 Електротехніка та електромеханікаСилабус ЕтЕ
 Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделюванняСилабус КСІГ
 Технічні засоби автоматизаціїСилабус ТЗА
 Об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудуванняСилабус ОАРП
 Системний аналіз складних систем управлінняСилабус САССУ
 Теорія автоматичного управлінняСилабус ТАУ
 Ідентифікація та моделювання  об’єктів автоматизаціїСилабус ІТМОА
 Проектування систем автоматизаціїСилабус ПСА
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDLСилабус МЦСЗ
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. МікроконтролериСилабус МК
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. ПЛІССилабус ПЛІС
 Архітектура комп’ютерних систем та мережСилабус АКСМ
 Операційні системиСилабус ОС
 РобототехнікаСилабус РТ
 Основи САПР РТССилабус ОСАПР РТС
 Спеціалізовані мови програмування РТССилабус СМПРТС
 Автоматизовані системи управління роботизованим виробництвомСилабус АСУРВ
 Технології програмування компютерно-інтегрованих  системСилабус ТПКІС
 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення РТССилабус ПТКПЗРТС
 Проектування багаторівневих систем керуванняСилабус ПБСК
Академічна доброчесність та якість освітиСилабус АДЯО
 Вибіркові компоненти
 Матеріали комп’ютеризованих та робототехнічних системСилабус МКРС
 Мехатронні пристрої роботизованих системСилабус МПРС
 Системи управління базами данихСилабус СУБД
 Інтернет-програмуванняСилабус ІП
 Конструкції роботівСилабус КР
 Програмування засобів IoTСилабус ПЗІоТ
 Архітектура промислових контролерівСилабус АПК
 Системи адаптації роботівСилабус САР
 Проектування мікроконтролерних систем роботівСилабус ПМСР
 Комп’ютерно-інтегровані  технології виробництва та інтелектуальні роботиСилабус КІТВІР
 Технології мобільної робототехнікиСилабус ТМР
 Діагностика систем та теорія надійностіСилабус ДСТН
 Технічна механікаСилабус ТМ
 Інформаційні процеси в роботизованому виробництвіСилабус ІПРВ
 Інформаційні логістичні системиСилабус ІЛС
 Системи з числовим програмним управліннямСилабус СЧПУ
 Цифрова обробка сигналівСилабус ЦОС
 Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСилабус ОКІУ
 Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системиСилабус ГКВС
 Управління роботизованим виробництвомСилабус УРВ
 Проектування промислових графічних системСилабус ППГС
 Розподілені інтегровані виробничі системиСилабус РІВС
 Програмування засобів IoTСилабус ПЗІоТ
 Архітектура промислових контролерівСилабус АПК
 Системи адаптації роботівСилабус САР
 Проектування мікроконтролерних систем роботівСилабус ПМСР
 Комп’ютерно-інтегровані  технології виробництва та інтелектуальні роботиСилабус КІТВІР
 Технології мобільної робототехнікиСилабус ТМР
 Технічна механікаСилабус ТМ
 Інформаційні процеси в роботизованому виробництвіСилабус ІПРВ
 Інформаційні логістичні системиСилабус ІЛС
 Системи з числовим програмним управліннямСилабус СЧПУ
 Цифрова обробка сигналівСилабус ЦОС
 Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСилабус ОКІУ
 Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системиСилабус ГКВС
 Управління роботизованим виробництвомСилабус УРВ
 Проектування промислових графічних системСилабус ППГС
 Розподілені інтегровані виробничі системиСилабус РІВС
Управління, контроль та автоматизація на атомних електростанціяхСилабус УКААЕ
Системи комп’ютерного зору роботівСилабус СКЗ