Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

СІ

Освітня програма “Системна інженерія”

спеціальності спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Освітня компонента

Силабус

Обов’язкові  компоненти

 Українське фахове мовленняСилабус УФМ
 Іноземна моваСилабус ІМ
 ФілософіяСилабус Філ
 Основи праваСилабус ОП
 Фізичне вихованняСилабус ФВ
 Вища математикаСилабус ВМ
 ФізикаСилабус Фіз
 Безпека життєдіяльностіСилабус БЖД
 Академічна доброчесністьСилабус АДЯО
 Економіка і бізнесСилабус ЕіБ
 ПрограмуванняСилабус ПРО
 Теорія ймовірностей та математична статистикаСилабус ТЙМС
 МетрологіяСилабус МЕТР
 Вступ до фаху АКІТСилабус ВФАКІТ
 Електроніка та мікропроцесорна технікаСилабус ЕтМТ
 Електротехніка та електромеханікаСилабус ЕтаЕл
 Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделюванняСилабус КСІГ та 3D
 Технічні засоби автоматизаціїСилабус ТЗА
 Об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудуванняСилабус ОАРП
 Системний аналіз складних систем управлінняСилабус САССУ
 Теорія автоматичного управлінняСилабус ТАУ
 Ідентифікація та моделювання  об’єктів автоматизаціїСилабус ІТМОА
 Проектування систем автоматизаціїСилабус ПСА
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDLСилабус МЦСЗ
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. МікроконтролериСилабус МК
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. ПЛІССилабус ПЛІС
 Архітектура комп’ютерних систем та мережСилабус АКСМ
 Операційні системиСилабус ОС
 РобототехнікаСилабус РТ
 Основи САПР РТССилабус ОСАПР РТС
 Спеціалізовані мови програмуванняСилабус СМП
 Автоматизовані системи управління роботизованим виробництвомСилабус АСУРВ
 Технології програмування компютерно-інтегрованих  системСилабус ТПКІС
 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення РТССилабус ПТКПЗРТС
 Проектування багаторівневих систем керуванняСилабус ПБСК
 Вибіркові компоненти
 Матеріали комп’ютеризованих та робототехнічних системСилабус МКРС
 Мехатронні пристрої роботизованих системСилабус МПРС
 Системи управління базами данихСилабус СУБД
 Інтернет-програмуванняСилабус ІП
 Конструкції роботівСилабус КР
 Програмування засобів IoTСилабус ПЗІоТ
 Архітектура промислових контролерівСилабус АПК
 Системи комп’ютерного зору роботівСилабус СКЗР
 Проектування мікроконтролерних систем роботівСилабус ПМСР
 Комп’ютерно-інтегровані  технології виробництва та інтелектуальні роботиСилабус КІТВІР
 Технології мобільної робототехнікиСилабус ТМР
 Діагностика систем та теорія надійностіСилабус ДСТН
 Технічна механікаСилабус ТМ
 Інформаційні процеси в роботизованому виробництвіСилабус ІПРВ
 Інформаційні логістичні системиСилабус ІЛС
 Системи з числовим програмним управліннямСилабус СЧПУ
 Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСилабус ОКІУ
 Управління, контроль та автоматизація на атомних електростанціях
Силабус УКАЕС
 Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системиСилабус ГКВС
 Управління роботизованим виробництвомСилабус УРВ
 Проектування промислових графічних системСилабус ППГС
 Розподілені інтегровані виробничі системиСилабус РІВС