Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

АКІТ

Освітня програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”

спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Освітня компонента

Силабус

Обов’язкові  компоненти

 Українське фахове мовленняСилабус УФМ
 Іноземна моваСилабус ІМ
 ФілософіяСилабус Філ
 Основи праваСилабус ОП
 Вища математикаСилабус ВМ
 Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)Силабус Фіз
 ФізикаСилабус Фіз
 Безпека життєдіяльностіСилабус БЖД
 Академічна доброчесність та якість освітиСилабус АДЯО
 Економіка і бізнесСилабус ЕіБ
 ПрограмуванняСилабус ПРО
 Теорія ймовірностей та математична статистикаСилабус ТЙМС
 МетрологіяСилабус МЕТР
 Вступ до фаху АКІТСилабус ВдФ
 Електроніка та мікропроцесорна технікаСилабус ЕтМТ
 Електротехніка та електромеханікаСилабус ЕтЕ
 Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделюванняСилабус КСІГ
 Технічні засоби автоматизаціїСилабус ТЗА
 Об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудуванняСилабус ОАРП
 Системний аналіз складних систем управлінняСилабус САССУ
 Теорія автоматичного управлінняСилабус ТАУ
 Ідентифікація та моделювання  об’єктів автоматизаціїСилабус ІТМОА
 Проектування систем автоматизаціїСилабус ПСА
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDLСилабус МЦСЗ
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. МікроконтролериСилабус МК
 Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. ПЛІССилабус ПЛІС
 Архітектура комп’ютерних систем та мережСилабус АКСМ
 Комп’ютерно-інтегровані технології  Індустрії 4.0Силабус КІТІ4.0
 МехатронікаСилабус МЕХТР
 Системи автоматизованого проектування ТПСилабус САПРТП
 Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва  засобів автоматизаціїСилабус КІТВЗА
 Системи з числовим програмним управліннямСилабус СЧПУ
 Технологія розробки програмного забезпечення компютерно-інтегрованих системСилабус ТРПЗКІС
 Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення АСУ ТПСилабус ПТКПЗ
Проектування багаторівневих систем керуванняСилабус ПБСК
Виробнича практикаСилабус ВП
Передатестаційна практикаСилабус ПП
Кваліфікаційна роботаСилабус КвРо
Вибіркові компоненти
 Прикладна механіка та основи конструюванняСилабус ПМтОК
 Обробка та передача інформації в управлінні технологічними системамиСилабус ОПІУТС
 Автоматизація бізнес – процесівСилабус АБП
 Комп’ютерно-інтегровані технології та Інтернет технології на виробництвіСилабус КІТІТВ
 Автоматизація технологічних процесівСилабус АТП
 Технологія організації та адміністрування промислових обчислювальних мережСилабус ТОАПМ
 Проектування мікроконтролерних виробничих системСилабус ПМВС
 Мікросистемні технології в системах автоматизаціїСилабус МТСА
 Основи проектування кіберфізичних системСилабус ОПКС
 Гнучкі комп’ютеризовані робототехнічні системи та технології їх програмуванняСилабус ГКРСТП
 Основи проектування та САПРСилабус ОПтСАПР
Інтелектуальні компоненти пневматичних мехатронних засобівСилабус ІКПМЗ
 Моделювання  бізнес- процесівСилабус МБП
Проєктування Web-додатків для автоматизованих систем управління технологічними процесамиСилабус ПрWeb
 Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСилабус ОКІУ
 Автоматизація проектування технологічних процесівСилабус АПТП
Управління, контроль та автоматизація на атомних електростанціяхСилабус УКААЕ
 Мікроконтролери у виробництвіСилабус МКВ
 Гнучкі комп’ютеризовані виробничі комплексиСилабус ГКВК
Інформаційні технології в роботизованому виробництвіСилабус ІТРВ