Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база з питань організації підготовки аспірантів та докторантів

Закони та розпорядження Кабінету Міністрів України
Закон України «Про вищу освіту»
Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 
Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (із змінами)
Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (із змінами)
Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова від 27 липня 2016 р. № 567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Постанова від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»
Постанова від 4 липня 2018 р. № 519 «Про внесення змін до постанови Кабінетів міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567»
Постанова від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження «ступеня доктора філософії»
Постанова від 21.10.2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
Накази та розпорядження Міністерства Освіти і Науки України
Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”
Наказ МОН України від 12.03.2019 року №338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науковотехнічної) діяльності»
Наказ МОН України від 23.09.2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
Лист МОН України від 14.05.2020 №1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»
Лист МОН України від 11.06.2020 №1/9-318 «Про планування дисертацій»
Локальна нормативно-правова база ХНУРЕ 
Додаткові посилання
Неформальна/інформальна освіта
Тимчасове положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії
Академічна доброчесність та якість освіти
Соціально-психологічна служба
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ХНУРЕ